Open bachelor Bedrijfskunde - Open Universiteit - Open Universiteit (2023)

nullOpen bachelor Bedrijfskunde

 • Open Universiteit/
 • Studieaanbod/
 • Open bachelor Bedrijfskunde
 • Introductie
 • Inhoud
 • Studeren
 • Aanmelden
 • Kosten
 • Na de studie

Ben jein het verleden aan een universitaire studie begonnen en heb jedeze misschien (nog) niet kunnen afronden? Wil je je kans op een baan vergroten door een aantal studierichtingen te combineren? Dan kun jevia deze Open bachelor eerder behaalde studiepunten van een opleiding verzilveren. Op die manier kun jeversneld afstuderen in een universitaire bacheloropleiding met een combinatie van studierichtingen naar keuze.

In de Open bachelor Bedrijfskunde kies je voor het specialisme Bedrijfskunde en voor verbreding en verdieping van dit specialisme met relevante cursussen uit de andere bacheloropleidingen van de Open Universiteit. Je verbreedt zo niet alleen je kennis en inzicht maar vergroot ook je kansen op de arbeidsmarkt. Als je een bredere wo-bacheloropleiding wil volgen en/of reeds elders een gedeeltelijke universitaire opleiding hebt gevolgd, kun je in de Open bachelor studiepunten van eerder behaalde wo-vakken inbrengen.

De voordelen van het programma

 • Combinatie van studierichtingen: omdat nagenoeg alle faculteiten van de Open universiteit een Open bachelor aanbieden, kun je een combinatie van twee of zelfs drie studierichtingen kiezen. Het uiteindelijke programma moet inhoudelijk wél samenhang vertonen.

 • Vrijstellingen: voor eerder behaalde universitaire studiepunten kun je binnen het programma vrijstelling aanvragen.

 • Kwaliteit: je kunt kiezen uit verschillende standaardprogramma's. Het programma waarvoor je goedkeuring aanvraagt, moet inclusief eventueel ingebrachte elders en/of eerder behaalde studiepunten een samenhangend geheel vormen. De kwaliteit is hierdoor gegarandeerd en het getuigschrift van een Open bachelor is gelijkwaardig aan dat van een reguliere bachelor.

 • Trajecten: je hoeft niet zelf een programma te kiezen, maar je kunt kiezen uit vastgestelde trajecten die afgestemd zijn op wat de arbeidsmarkt vraagt. Dat bespaart je veel uitzoekwerk en tijd.

 • Arbeidsmarkt: met een Open bachelor ben je beter toegerust voor de arbeidsmarkt. Je bent immers van meer markten thuis dan wanneer de focus in de opleiding slechts op één discipline zou liggen.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

De Open bachelor Bedrijfskunde is bedoeld voor iedereendie een brede wo-bacheloropleiding wilvolgen; je kiest voor een specialisme en combineert ditmet inzichten uit andere wetenschappelijke disciplines. Zodat je over disciplinaire grenzen heen kunt kijken en je kans op een loopbaanverbetering zienderogen toeneemt! Heb je reeds elders een gedeeltelijke wo-opleiding gevolgd, dan kun je eerder afgeronde wo-vakken inbrengen.

Waarom een open bachelor?

 • Vakkennis over de grenzen heen
 • Maatwerk in jouw persoonlijke studiebehoefte
 • Eigen invloed op de samenstelling van je opleiding
 • In je eigen tempo, academischstuderen
 • Je studie verkorten met vrijstellingen
 • Ruime expertise door kennisverbreding

Annick Verhaar

Studente

De bachelor Bedrijfskunde is 'lekker breed': van menselijk gedrag binnen arbeidsorganisaties tot de boekhouding van ondernemers. Fijn om kennis te maken met allerlei aspecten van het vakgebied.

Dit programma is eencombinatie van vakken van het wetenschapsgebied Managementwetenschappen met verbreding van vakken van een of twee andere wetenschapsgebieden. Er zijn verschillende keuzemogelijkheden in verbredingspakketten. De combinatie van twee of zelfs drie studierichtingen geeft de opleiding een multidisciplinair karakter.

Opbouw

De Open bachelor Bedrijfskunde (180 studiepunten) bestaat uit:
- verplichte cursussen (110 studiepunten),
- een verbredingspakket (minimaal 40 studiepunten),
- vrije ruimte (maximaal 15 studiepunten),
- een afstudeeronderdeel (15 studiepunten).

Kwartielen

Voordat je met dit programma kunt starten, is goedkeuring door de Commissie voor de Examens vereist. Hiervoor moet je het Aanvraagformulier indienen. Het formulier en meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van het verbredingspakket vind je bij Meer info (rechtermenu).

Verplichte cursussen (110 studiepunten)
MB0216Methoden en technieken van onderzoek
MB0612Basis academische vaardigheden
MB2402Management en organisatie
MB2502Ondernemerschap
MB0202Organisatiekunde
MB0302Algemene economie voor management
MB0712Marketing
MB0402Financial accounting en administratieve processen
MB1402Supply chain management
MB2602Innovatiemanagement
MB1302Gedrag in organisaties
MB0112Human resource management
MB0902Management accounting
MB1702Organisatieadvisering en -coaching
MB2702Veerkracht van supply chains
MB1102Politicologie voor management
MB1202Strategie van organisaties
MB1502Financieel management
MB2012Relatiemarketing
MB2802Sustainable finance
Afstudeeronderdeel (15 studiepunten)
MB9906Bachelorscriptie bedrijfskunde

Studieduur

Zes jaar (bij een studietempo van 30 studiepunten per jaar).

Academisch studeren op jouw manier

De open Bachelor is een opleiding die je goed kunt combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis en gaat incidenteel naar colleges. Je maakt opdrachten, volgt bijeenkomsten en hebt contact met medestudenten en docenten. Meestal online, soms fysiek. Samen met de studieadviseur bepaal je wat voor jouw persoonlijke situatie het meest ideale studietraject is. Flexibel en op maat studeren dus!

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving. Dit kan zijn telefonisch, videobellen, schriftelijkof online. Bij een aantal cursussen worden ook groepsbijeenkomsten georganiseerd. Afhankelijk van de cursus neem je deel aan (verplichte) online of fysieke bijeenkomsten.

Met vragen over studieaanpak of studieplanning kun je terecht bij je studieadviseur. Vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je stellenaan de docent van de cursus.

Tentaminering

Je sluit de cursussen af met een tentamen. Dit kan (online) schriftelijk met open of meerkeuzevragen zijn, een mondeling, een opdracht of een combinatie van verschillende onderdelen. Een online tentamen leg je af in een studiecentrum bij jou in de buurt of thuis met online proctoring (een monitoringsysteem). Voor elke cursusinschrijving geldt dat je binnen je inschrijfduur van twaalf maanden drie tentamenkansen hebt.

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je er aanmelden voor cursussen en tentamens en je studiepad bekijken. In de digitale leeromgeving, vind je het studiemateriaal, heb je contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide digitale bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en leg je de meeste tentamens af. Maar je kunt er ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken.

Toelating

De Open Universiteit staat open voor iedereen die wil studeren op academisch niveau en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. De keuzemogelijkheden binnen de Open bachelor zijn groot.
Voordat je met hetprogramma kunt starten, is goedkeuring door de Commissie voor de Examens vereist. Hiervoor moet je het Aanvraagformulier indienen.Nadat jevan de Commissie voor de examens een toelatingsbeschikking hebt ontvangen, kun je je percursus aanmelden.

Bij Meer info (rechtermenu) vind je de regeling (met specifieke toetsingscriteria), het aanvraagformulier en meer informatie over de samenstelling van het gebonden deel, het verbredingspakket en de mogelijkheden voor invulling van het vrije gedeelte.

Vrijstelling

Je kunt op grond van eerder behaalde universitaire studiepunten vrijstelling aanvragen voor het facultaire programma en voor de vrije ruimte. Ook kun je studiepunten verzilveren via aanschuifonderwijs binnen het verbredingspakket. Wanneer je bepaalde vakken aan een andere universiteit hebt gevolgd, kun je deze dus inbrengen in dit programma.

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Berekenzelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs.
Start je voor het eerst met een bacheloropleiding, dan kun je in aanmerking komen voor halvering van het collegegeld.

Open bachelor Bedrijfskunde - Open Universiteit - Open Universiteit (1)

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is.

STAP-budget

Studeer je met het oog op je verdere carrière of toekomstige baan? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor het STAP-budget via het UWV. Het aanbod is op ditmoment nog beperkt, kijk voor actuele informatie op de website.

Diploma

Je studeert af bij de faculteit Managementwetenschappen.
Na afronding van dit programma ontvang je een getuigschrift dat gelijkwaardig is aan de reguliere bachelor.
Let op! Het is wettelijk gezien niet mogelijk een getuigschrift te behalen van zowel een open bachelor als een reguliere bachelor van hetzelfde wetenschapsgebied. Indien je op grond van je getuigschrift Open bachelor Bedrijfskunde wil doorstromen naar een masteropleiding, neem dan contact op met de studieadviseur over de voorwaarden.

Titel

Bachelor of Science (BSc).Deze titel is internationaal erkend.

Contact

Voor meer informatie over dit programma kun jecontact opnemen met studieadviseur Renate Nowak via info@ou.nl.

Service en informatie

Stel nu je vraag

Studieadvies

Meer info

', prevArrow: '

', }); // START VIDEO LOGIC $("ou-article-video").each(function(index, element){ var w = parseInt($(this).parent().width()); var h = parseInt(w * 9/16); var mediaplayer = $(this).mediaelementplayer({ defaultVideoWidth: w, defaultVideoHeight: h, videoWidth: -1, videoHeight: -1, startVolume: 0.8, enableAutosize: true, startVolume: 0.8, alwaysShowControls: false, features: ['playpause','progress','current','volume','fullscreen'], pauseOtherPlayers: true }); }); });

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Virgilio Hermann JD

Last Updated: 30/04/2023

Views: 6040

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Virgilio Hermann JD

Birthday: 1997-12-21

Address: 6946 Schoen Cove, Sipesshire, MO 55944

Phone: +3763365785260

Job: Accounting Engineer

Hobby: Web surfing, Rafting, Dowsing, Stand-up comedy, Ghost hunting, Swimming, Amateur radio

Introduction: My name is Virgilio Hermann JD, I am a fine, gifted, beautiful, encouraging, kind, talented, zealous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.